Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/eejaofxy/razemdocelu.pl/wp-includes/compat.php on line 502
Regulamin | razemdocelu.pl

Regulamin świadczenia usługi razemdocelu.pl

Definicje

Regulamin - oznacza niniejszy dokument

Akceptacja Regulaminu - oznacza akceptację wszystkich Warunków niniejszego Regulaminu przez Kierowców i Pasażerów

Warunki - oznacza warunki świadczenia przez Administratora Usług drogą elektroniczną, na które składają się niniejszy Regulamin oraz Polityka Cookies

Polityka Cookies - polityka prywatności dostępna pod adresem http://www.razemdocelu.pl/cookies

Administrator – twórcą RazemDoCelu.pl i administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w tym zakresie i nie uzyskująca dochodów z tego tytułu, kontakt: razemdocelupl@gmail.com

RazemDoCelu.pl - oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem www.razemdocelu.pl

Pasażer - oznacza każdą osobę fizyczna która korzysta z funkcjonalności jakie daje RazemDoCelu.pl oraz dodatkowo mogąca podróżować z Kierowcą na trasie Wspólnego Przejazdu

Kierowca - oznacza każdą osobę fizyczna która korzysta z funkcjonalności jakie daje RazemDoCelu.pl oraz dodatkowo mogąca skorzystać z Rejestracji Konta i dodania Przejazdu. Dodanie Przejazdu może odbyć się w sposób "anonimowy" w rozumieniu definicji "Anonimowe dodanie przejazdu"

Anonimowe dodanie przejazdu - oznacza dodanie Przejazdu w RazemDoCelu.pl bez konieczności Rejestracji Konta oraz automatyczną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu jak i wyrażeniu zgody na zbieranie niezbędnych danych osobowych przez Administrator w celu prawidłowego świadczenia Usług przez RazemDoCelu.pl

Rejestracja Konta - oznacza założenie Konta na stronie RazemDoCelu.pl oraz automatyczną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu jak i wyrażeniu zgody na zbieranie niezbędnych danych osobowych przez Administrator w celu prawidłowego świadczenia Usług przez RazemDoCelu.pl. Rejestracja w serwisie RazemDoCelu.pl możliwa jest poprzez kliknięcie w link "Connect with Facebook". Wraz z dokonaniem tej czynności, użytkownik zgadza się na przekazanie Administratorowi serwisu znajdujących się w bazie serwisu Facebook.com podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, identyfikator użytkownika i inne informacje, które są udostępniane publicznie w serwisie Facebook.com. Wraz z rejestracją konta, użytkownik połączony poprzez Facebook zezwala Usłudze RazemDoCelu.pl publikować Przejazdy w jego imieniu. W każdej chwili użytkownik odłączyć powiązane Konto ze swoim profilem Facebook w ustawieniach swojego Konta

Przejazd – ogłoszenie Wspólnego Przejazdu dodane przez Kierowcę w ramach funkcjonalności RazemDoCelu.pl

Wspólny Przejazd - oznacza udostępnienie miejsca w pojeździe przez Kierowcę na czas wspólnej podróży innym Pasażerom na wcześniej wyznaczonej trasie oraz zwrocie części Kosztów Przejazdu na rzecz Kierowcy

Konto – indywidualne konto profilowe Kierowcy założone w ramach RazemDoCelu.pl

Usługa - każdorazowe umożliwienie Pasażerowi lub Kierowcy bezpłatnego dostępu do funkcjonalności strony RazemDoCelu.pl w celu organizacji Wspólnych Przejazdów

Umowa - to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta przez Administratorem z Pasażerem lub Kierowcą na podstawie Warunków niniejszego Regulaminu

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. RazemDoCelu.pl służy jedynie do komunikowania się osób (Kierowców i Pasażerów), w sposób niekomercyjny

2. Zabronione jest oferowanie lub korzystanie z Usług w celach zarobkowych lub związanych z działalnością zawodową Kierowców oraz uzyskiwania z tego tytułów dochodów

Korzystanie z Usługi, Rejestracja Konta

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta automatycznie i na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a każdą osobą (Kierowcą lub Pasażerem) korzystająca z funkcjonalności jakie daje RazemDoCelu.pl

2. Każda osoba korzystająca z RazemDoCelu.pl zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Warunków niniejszego Regulaminu

3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną oznacza również automatyczna akceptację postanowień całego Regulaminu

4. Rejestracja Konta jest w RazemDoCelu.pl dobrowolne

5. Kierowca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

- podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym

- jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

- podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich

- zapoznał się z Warunkami Regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać

6. Każda osoba może utworzyć tylko jedno Konto. Zabronione jest tworzenie lub wykorzystywanie Konta jako pełnomocnik innego Kierowcy lub podszywając się pod innego Kierowcę

7. Adres e-mail jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Kierowcy i będzie wykorzystywany jako trwały nośnik do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług

8. Administrator może odmówić utworzenia Konta jeżeli jest ona już używana w ramach RazemDoCelu.pl lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, Warunkami, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administrator

9. Kierowca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu e-mail oraz hasła dostępu

10. Kierowca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia

11. Kierowca poprzez umieszczenie treści i danych go dotyczących (w tym danych osobowych, publikacji wizerunku) na RazemDoCelu.pl wyraża zgodę na ich udostępnienie publicznie w RazemDoCelu.pl celach związanych z realizacją Wspólnego Przejazdu. Udostępnienie tych danych ma na celu jedynie prezentację Kierowcy zgodnie z warunkami i celem świadczonej Usługi, w ramach której takie udostępnianie ma miejsce

12. Kierowca korzystając z Usługi zobowiązany jest do się od:

- nie publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym osobiste

- nie podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi oraz od korzystania z RazemDoCelu.pl

- nie wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem i niniejszym Regulaminem a także dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Administratora

13. Usunięcie Konta oznacza usunięcie profilu Kierowcy utworzonego w procesie Rejestracji Konta na RazemDoCelu.pl oraz danych osobowych podanych przy uzupełnianiu tego profilu tylko z aktualnej bazy Kierowców

14. Usunięcie Konta może nastąpić w dowolnym momencie poprzez skorzystanie z takiej funkcjonalności w ramach działania RazemDoCelu.pl lub zgłoszenie takiej deklaracji Administratorowi

15. W celu jednak kompletnego usunięcia wszelkich danych prosimy o przesłanie stosownej deklaracji gdyż kopie profili są przechowywane w ramach kopii bezpieczeństwa tworzonych regularnie. Deklaracja taka powinna zawierać: Imię, numeru telefonu oraz adresu e-mail obecnie przypisanego do profilu Kierowcy

16. Przejazdy dodane do RazemDoCelu.pl są kompletnie usuwane do 30 dni od jego umieszczenia

Prawa Administratora

1. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Warunkami niniejszego Regulaminu

2. Administrator zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług, zgodnie z Warunkami ich świadczenia

3. Administrator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne RazemDoCelu.pl

4. Administrator zastrzega sobie prawo do do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu oraz zakresu świadczonych Usług bez wcześniejszego powiadamiania o tym Kierowców i Pasażerów

5. Korzystanie przez Kierowców lub Pasażerów z Usługi po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowanie dostępu i zaprzestania świadczenia Usługi bez podawania przyczyny

7. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres e-mail Kierowców komunikatów, w tym technicznych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Usługi

7. Na stronie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności) oraz skrypty przycisków serwisów społecznościowych Facebook które również mogą zapisywać ciasteczka

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator w żaden sposób nie bierze odpowiedzialności za zachowanie osób biorących udział w danym Przejeździe ani sytuacje wydążających się podczas Wspólnej Podróży

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nienależytego korzystania z usług przedmiotowego portalu przez użytkowników oraz za wyniki zastosowania lub niezastosowania informacji zawartych w serwisie

3. Administratora nie jest stroną zawartych przez Pasażera i Kierowcę umowy o Wspólny Przejazd i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. W szczególności Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe z tytułu:

- przekazania przez Kierowców i Pasażerów nieprawdziwych lub niekompletnych danych

- rezygnacji z przejazdu przez Kierowcę lub Pasażera

- opóźnienia lub braku płatności przez Pasażera w ramach Wspólnych Przejazdów

- korzystania przez Kierowcy lub Pasażera z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa

- wyłudzenia, oszustwa lub wprowadzenia w błąd Kierowcy lub Pasażera lub osobę trzecią

- treści udostępnianych przez Kierowcy lub Pasażera za pośrednictwem Usługi która to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich

- informacji oraz materiałów pobranych, zamieszczonych w ramach RazemDoCelu.pl lub wysyłanych za pośrednictwem sieci Internet przez Kierowcy lub Pasażera

- utraty przez Kierowcę lub Pasażera danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora

- braku ciągłości dostarczania Usługi będące następstwem okoliczności za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.)

- nieprzestrzegania przez Kierowcę lub Pasażera warunków Regulaminu

- podania przez Kierowcę lub Pasażera nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta

- powstałych na skutek wskazanych w Regulaminie przypadkach a tym samym zaprzestania świadczenia przez niego usług i usunięcia Konta Kierowcy

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kierowców, Pasażerów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronie RazemDoCelu.pl

6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Kierowców na stronie RazemDoCelu.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu

7. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych Usług rozstrzygał będzie właściwy miejscowo polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

9. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z korzystaniem z Usług

Ochrona danych osobowych

Administrator nie przechowuje danych osobowych użytkowników w myśl rozumienia ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997

1. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności osób korzystających z RazemDoCelu.pl

2. Podanie jakichkolwiek danych w tym osobowych przez Kierowców jest dobrowolne

3. Administrator zobowiązuje się do nie wykorzystywania tych danych w żaden inny sposób niż do celów przewidzianych w tym Regulaminie oraz do zabezpieczanie ich w sposób co najmniej równym tak jakby to były newralgiczne dane Administratora

4. Dane Kierowców będą jedynie udostępniane innym Pasażerom w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji Wspólnych Przejazdów

5. RazemDoCelu.pl stosuje Ciasteczka. Informacje zbierane przy pomocy Ciasteczek pozwalają dostosowywać Usługę do indywidualnych potrzeb i preferencji Kierowców i Pasażerów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez RazemDoCelu.pl z niniejszej Usługi.